УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „АГРОТРАНС“ ЕООД


Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме
инвестиционно намерение да изработим Генeрален план за развитие на
пристанище за обществен транспорт с регионално значение
„СИЛИСТРА-ЛЕСИЛ”, гр. Силистра в ПИ 00895.506.62, ПИ 00895.506.63 и
ПИ 00895.134.4 по кадастралната карта на с. Айдемир и ПИ
66425.514.2, ПИ 66425.514.492, ПИ 66425.514.13, ПИ 66425.514.14, ПИ
66425.514.29, ПИ 66425.514.376 и ПИ 66425.514.368 по кадастралната
карта на гр. Силистра.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят
писмено в община Силистра, кметство с. Айдемир или в РИОСВ-Русе, гр.
Русе “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.

„АГРОТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
“Приморски”, жк „Чайка” бл. 7, вх. А, ап. 63, ЕИК 118545557, с пълен
пощенски адрес за кореспонденция: с. Айдемир, Промишлена зона
“Запад”, Административна сграда с идентификатор 00895.560.60.1, пощ.
кутия 154, Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 0898656557,
е-mail: lessil1@abv.bg, управител на фирмата възложител: Димитър
Неделчев Димитров, лице за контакти: Димитър Неделчев Димитров, тел.
0898656557, е-mail: lessil1@abv.bg, има следното инвестиционно
предложение:
Да изработи Генерален план за развитие на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „СИЛИСТРА-ЛЕСИЛ” гр.Силистра,
съгласно Техническо задание, одобрено със Заповед №
РД-08-153/05-06-2020 г. на МТИТС и № РД-02-14-406/03-06-2020 г. на
МРРБ, включващ разширение на съществуващото пристанище, ПУП-план за
регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план
на пристанищната акватория.Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:
Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „СИЛИСТРА-ЛЕСИЛ”е
регистрирано в регистъра на пристанищата на Република България под №
2, стр. 125, със собственик и оператор „АГРОТРАНС” ЕООД, ЕИК
118545557, вписано в регистъра на пристанищните оператори на
Република България под № 22, стр. 193. Пристанище „СИЛИСТРА-ЛЕСИЛ”
има издадено удостоверение за експлоатационна годност №
23002/10.07.2014 г. издадено от МТТС, валидно до 10.07.2049 г.
Пристанището е действащо, намира се на десния бряг на р. Дунав км
381.00 до км 381.500 и разполага с 5 корабни места. „АГРОТРАНС” ЕООД
също така е собственик на съседни имоти, граничещи с кейова стена с
река Дунав.
Съгласно чл.112г, ал. 1 и чл. 112а, ал. 2, т. 4 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България се изисква да се изготви и одобри генерален план, който да
отговаря на всички изисквания на Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за
обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на
генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.
Генералният план на пристанище за обществен транспорт се изработва и
одобрява като план за регулация и застрояване за пристанищната
територия и парцеларен план за пристанищната акватория. Периодът му
на действие не е ограничен във времето, като при необходимост планът
може да се допълни.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 1 на Закона за
опазване на околната среда: т. 8.2. Търговски пристанища, терминали
за товарене и разтоварване, свьрзани със сушата, и пристанища за
обществен транспорт (с изключение на терминали за фериботи), които
могат да приемат кораби с водоизместване над 1350 т.
Генералният план попада в обхвата на т. 3.3. от Приложение № 2 на Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми и очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционно
предложение пo Приложение №1 на ЗООС, като във връзка с това подлежи
на процедура по преценяване необходимостта от ЕО.
Със Становище, изх. № НСЗП-405/17.08.2020 г. на Министьра иа околната
среда и водите, е допуснато прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС за
съвместяване на двете процедури по одобряваие на Плана и
Инвестиционното предложение. Одобряването на Генералният план може
да се извърши при постановен от Директора на РИОСВ-Русе
административен акт за инвестиционното предложение.
С одобреното проектно задание се предвижва развитието (разширение) на
пристанището да обхване следните етапи:
 I етап
Да се обособят зони за специализирани пристанищни услуги на новите
имоти, като се разработят най-малко 6 нови терминала (корабни места)
с цел предлагане на различни пристанищни оператори. Оптимистичният
вариант е до 2022 г. всички нови терминали да бъдат предоставени за
ползване от различни пристанищни оператори (наши и чуждестранни
юридически лица), т.е. с чужди инвестиции да се достави пристанищна
техника и дoизгради пристанищната инфраструктура.
 II етап – средносрочен план за развитие след 2022 г.
След 2022 г. да се доразвият започнатите работи и търси разширение на
предлаганите пристанищни услуги.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на
производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2
към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ;
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или
поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или
необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура
(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни
работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Инвестиционното предложение е за изготвяне на Генерален план за
пристанището, включващ:
 Обособяване на шест нови корабни места, от които :
- 5 бр. от км 380.270 до км 380.970 пo километража на р. Дунав и
- 1 бр. от км 381.360 до км 381.470 пo километража на р. Дунав,
съгласно приложена скица – Приложение № 1
На скицата новите места имат номера от № 6 до № 11
Съгласно предварителните проучвания, новите корабни места се предвиждат за
обработка на следните товари:
• Корабно място № 6 – за генерални и насипни товари;
• Корабно място № 7 – за генерални, насипни и наливни товари;
• Корабно място № 8 – за наливни товари, в т.ч. опасни товари –
нефтопродукти (клас 3);
• Корабно място № 9 – наливни товари и бункероване с нефтопродукти;
• Корабно място № 10 – генерални и насипни товари;
• Корабно място № 11 – генерални и насипни товари.
Съществуващите пет корабни места от № 1 до № 5 се предвиждат за обработка на
генерални, насипни и наливни товари.
Кейовата стена в района на цялото пристанище е съществуваща, Облицовките на
стената са в добро техническо сьстояние, но основната заскалявка
пред опорния блок на малки участъци е частично разрушена и се нуждае
от рехабилитация. Съгласно данни за водните стоежи в района на
бъдещото пристанище и изготвената хидрографна снимка от мес.август
2020 г., не се налага драгиране на акваторията на пристанището. На
кейовата стена при ниски водни стоежи (при НКРН +7.25 – на обекта)
ще могат да застават кораби, газещи дълбочина +2.60 метра. Това са
речни кораби с водоизместване 1600+2000 тона.
 Открити складови площи
На всички новообособени корабни места (терминали) има възможност да се
проектират открити складови площи по цялата дължина и ширина от
20÷40 метра. На корабни места с №№ 7÷11 тиловата площ (обхватът) е с
ширина 50 метра по кадастралните скици, а на корабно място № 6
ширината е 99 метра.
 Парцеларен план зи пристанищната акватория от км 380.270 до км
381.470 по километража на р.Дунав
В парцеларния план се отразяват границите на пристанищната акватория,
зона за маневриране и зона за подхождане с координатен регистър и
площите на всяка зона. С него не се влияе на елементите на околната
среда, а само на навигационните условия за приставане на корабите в
пристанището.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното
предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни
документи по реда на специален закон, орган по
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на
специален закон:
Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуващото пристанище
„СИЛИСТРА-ЛЕСИЛ” с шест нови корабни места и пристанищните площи за
тях.
Пристанищните имоти са отразени в одобрената кадастрална карта, извадка от която
е направена в Приложение № 1.

4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се
посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати
или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005,
собственост, близост до или засягане на елементи на Националната
екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и
територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано
трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща
пътна инфраструктура)

Териториалният обхват на съществуващото пристанище и предвиденото в генералния
план негово разширение е с местонахождение в Промишлена зона „Запад”
на гр.Силистра и обхваща следните имоти:
- По кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Айдемир:
 Поземлен имот с идентификатор 00895.506.63 (нула нула осем девет
пет, точка, пет нула шест, точка, шест три) по Кадастралните
регистри на община Силистра, одобрени със Заповед №
РД-18-2/15-01-2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър и изменени със Заповед
№КД-14-19-154/22-12-2010 г. на началника на СГКК-Силистра, с площ
26409 кв.м.;
 Поземлен имот с идентификатор 00895.506.62 (нула нула осем девет
пет, точка, пет нула шест, точка, шест две) по Кадастралните
регистри на община Силистра, одобрени със Заповед №
РД-18-2/15-01-2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър и изменени със Заповед
№КД-14-19-154/22-12-2010 г. на началника на СГКК-Силистра, с площ
12350 кв.м.;
 Поземлен имот с идентификатор 00895.134.4 (нула нула осем девет
пет, точка, едно три четири, точка, четири) по Кадастралните
регистри на община Силистра, одобрени със Заповед №
РД-18-2/15-01-2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
- По кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Силистра:
 Поземлен имот с идентификатор 66425.514.2 (шест шест четири две
пет, точка, пет едно четири, точка, две) по Кадастралните регистри
на община Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-66/02-06-2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, с площ 1644 кв.м.
 Поземлен имот с идентификатор 66425.514.492 (шест шест четири две
пет, точка, пет едно четири, точка, четири девет две) по
Кадастралните регистри на община Силистра, одобрени със Заповед №
РД-18-66/02-06-2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с площ 5641 кв.м ;
 Поземлен имот с идентификатор 66425.514.13 (шест шест четири две
пет, точка, пет едно четири, точка, едно три) по Кадастралните
регистри на община Силистра, одобрени със Заповед №
РД-18-66/02-06-2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с площ 4675 кв.м.;
 Поземлен имот с идентификатор 66425.514.14 (шест шест четири две
пет, точка, пет едно четири, точка, едно четири) по Кадастралните
регистри на община Силистра, одобрени със Заповед №
РД-18-66/02-06-2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с площ 4620 кв.м.;
 Поземлен имот с идентификатор 66425.514.29 (шест шест четири две
пет, точка, пет едно четири, точка, две девет) по Кадастралните
регистри на община Силистра, одобрени със Заповед №
РД-18-66/02-06-2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с площ 5881 кв.м.;
 Поземлен имот с идентификатор 66425.506.376 (шест шест четири две
пет, точка, пет нула шест, точка, три седем шест) по Кадастралните
регистри на община Силистра, одобрени със Заповед №
РД-18-66/02-06-2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с площ 18715 кв.м.;
 Поземлен имот с идентификатор 66425.506.368 (шест шест четири две
пет, точка, пет нула шест, точка, три шест осем) по Кадастралните
регистри на община Силистра, одобрени със Заповед №
РД-18-66/02-06-2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с площ 5272 кв.м.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на
строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане
или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими
количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане
на нови)
Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с
използването на значителни количества природни ресурси.
 Вода на обекта ще се подава с отклонение от водопроводите на „В и
К” ООД, гр. Силистра;
 Ломен камък за рехабилитацията на основната заскалявка на кейовата
стена – около 400 м3;
 Трошен камък за пътни настилки на откритите складови площи – около
8000 м3.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч.
приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен
контакт с води:
Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с емитиране на опасни
вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява
или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с
организирано изпускане на емисии вредни вещества в атмосферния
въздух. Могат да възникнат прахови емисии при транспорт и
товаро-разтоварни дейности, ако пътищата и площадките не се измиват.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за
тяхното третиране:
8.1. При строителство
8.1.1 Газове
Формират се от изгарянето на горивото на двигателите с вътрешно горене.
Тяхното количество и качество зависи от мащабите и изправността на
използваната техника (багери, булдозери, самосвали и др.).
Въвеждането на новите терминали на пристанището ще бъде поетапно,
затова не се очаква струпване на значителна техника. Опитът показва,
че при изграждането на подобни обекти не се констатира недопустимо
замърсяване на въздуха.
8.1.2 Емисии при полагане на асфалтови настилки
При тови вид работа се получават летливи органични съединения и прахови
частици, които са ограничени по време и количество и са характерни и
неизбежни за дейностите по полагане на асфалтобетон.
8.1.3 Строителни отпадъци с код 170107 (смеси от бетон, тухли, керамика)
и с код 170405 (стомана, армировка)
Строителните отпадъци се предвижда да бъдат извозвани на регламентираното
градско сметище на гр.Силистра.
8.2. По време на експлоатацията на корабните места за генерални и
насипни товари
8.2.1 Организирани източници
При реализацията на новите корабни места, предвидени за обработка на
генерални и насипни товари, видно от въведените преди това корабни
места за такива товари, отпадъци почти не се появяват.
При обработка на зърнени насипни товари ще се появяват замърсители в
атмосферния въздух, но поради възприетия технически процес (със
шнекове, транспортни ленти, редлери) няма да надхвърлят допустимите
по норми емисии.
8.2.2 Транспортни средства
Вредни емисии се отделят от двигателите с вътрешно горене на корабите в
акваторията и на камионите на пристанищната площадка.
При определяне на прогнозния товарооборот на всяко корабно място
приблизително може да се изчисли броя на камионите и корабите и да
се определи допустимостта, съгласно Европейските стандарти за емисии
на превозните средства.
Всеизвестно е, че напоследък превозните средства се усъвършенстват по отношение
на екологичните изисквания и вредните емисии значително намаляват.
8.3. По време на експлоатацията на терминал за наливни товари (по
схемата КМ № 8 и КМ № 9)
Въвеждането в експлоатация на терминал за наливни товари, вкл. за нефтопродукти
изисква установяване на плаващ понтонен пристан (устройство) с
монтирани върху него наливно-изливни помпи, тръбопроводи,
противопожарни устройства и др. При проектиране и изпълнение на
претоварни установки по изискванията на противопожарните норми
вредни емисии могат да се появят във въздуха от изпарение, но в
малки количества поради затворения цикъл.
Възможно и допустимо е на претоварната установка да бъдат монтирани
инсталации за претоварни операции на различни видове течни товари:
нефтоналивни, растителни и др.
Преминаващите през пристанището течни товари не са свързани с отделянето на
отпадъци.
8.4. Битови отпадъци
Битовите и хранителни отпадъци от корабите ще се събират разделно в
пластмасови торби и ще се предават на брега за следващо третиране.
Битовите отпадъци от бреговата зона ще се събират в контейнери. Част
от отпадъците, генерирани от превозваните товари, ще се
оползотворяват, а неоползотворените ще се пакетират и извозват на
сметище.
При необходимост сантинните води, събирани в корабите, ще се изпомпват
в автоцистерни и транспортират до най-близкото пречиствателно
съоръжение.
За образуваните отпадъци от дейността на пристанищните терминали, за
всеки един от тях ще се изготвят работни листи за класификация на
отпадъците по реда на Наредба № 2, които ще бъдат утвърдени по
съответния ред от РИОСВ-гр.Русе.

9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им
(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в
канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна
яма и др.)
Отпадните битово-фекални води ще се събират в безотточен резервоар откъдето
ще се изпомпват, извозват и предават в градската пречиствателна
станция за отпадни води гр.Силистра.
Дъждовните води ще се оттичат повърхностно по бетоновите настилки и събират в
събирателните решетки на съществуващата дъждовна канализация,
заустена в р.Дунав. За някои от терминалите е възможно за
атмосферните води да се изградят попивни полета за почвено
филтриране.
Условията са благоприятни поради мощните слоеве пясъчен насип (3÷5 метра),
изграден с воден намив от р.Дунав посредством многогнетен земснаряд,
плаващи и сухоземни тръбопроводи.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на
площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и
количеството на опасните вещества, които ще са налични в
предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от
тях)
За „Западна промишлена зона” на гр. Силистра има осигурена доставка на
природен газ. Възможно е до някои от терминалите при технологична
необходимост да се осигури газ по вътрешна газопреносна мрежа. На
етапа „Проект за Ген.план за пристанище” ще се посочи като
възможност, а не като необходимост.
На територията на пристанището не се предвиждат складови площи за
междинно временно съхранение на обработваните товари. На
пристанището ще се обработват насипни, наливни и генерални товари.
На този етап се планира директно разтоварване на плавателните
средства към сухоземен транспорт (авто или жп-транспорт).
Въпреки, че на територията на пристанището е възможно да са налични опасни
химични вещества и смеси, за пристанищните дейности не се прилага
глава седма на ЗООС и не е необходимо извършване на класификация,
както и нейното документиране. Основанието за това е чл. 103, ал. 8,
т. 3, съгласно който, разделът не се прилага за „...превоз на опасни
вещества и пряко свързано с него междинно временно складиране по
време на превоз по пътища, железопътни линии, вътрешни водни пътища,
море или въздух извън територията на предприятията по ал. 2,
включително товарене, разтоварване и/или превоз до или от друго
превозно средство на докове, кейове или разпределителни станции“

Инвестиционното предложение е представено графично в извадката от
кадастралната карта - Приложение № 1.

Научете повече за нас

Контакти