Западна промишлена зона
П.К. 154
7500 Силистра
България
Тел. +359 86 821969
Факс. +359 86 822109
GSM: +359 89 8656557


Таблица 1: Тарифа за обработка на насипни товари

Таблица 2: Тарифа за претоварни операции на опаковани и неопаковани товари

Таблица 3: Тарифа за пълнене на Бигбегове (дозираща машина)

Таблица 4: Тарифа за обработка на Бигбегове (Товарене и разтоварване на Бигбегове)

Таблица 5: Товари по бройка и контейнери

Таблица 6: Други видове товари

Таблица 7: Цени за допълнителни услуги в пристанището

Таблица 8: Цени за складова дейност в пристанището

Таблица 9: Цени за ползване на пристанищни технически средства

Таблица 10. Цени за приемане и обработване на отпадъци

Тарифа за складиране на Бигбегове